Bilden, fotografiet och filmen – vi måste använda oss av dem i undervisningen!

Vi har ett klart och tydligt uppdrag att arbeta med bild i skola, det står klart och tydligt i kursplanen i bild:

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier och reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva och omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en viktig del av det kulturarv skolan skall förmedla. Bilder och bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och lärande.

Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde.

Bilder och olika former av konstnärlig gestaltning öppnar möjligheter till att formulera frågor, uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter samt stimulerar förmågan att kritiskt granska och pröva sina ställningstaganden. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet. Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att använda sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter som att utöva inflytande. Utbildningen hävdar barns och ungdomars rätt att till fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet samt garanterar dem, tillsammans med samhällets kulturinstitutioner och fria kulturliv, rätten till kulturell mångfald.

Utbildningen uppövar förmågan att se, känna på och reflektera över den yttre och inre miljöns form, färg och funktion samt miljöns betydelse för trivsel, arbetslust och utbildningsresultat. Utbildningen tillgodoser behovet av skönhet och viljan att aktivt förbättra den egna miljön.

Kunskaper om bild och bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och för elevernas övriga liv och verksamhet. Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och personlig utveckling. I arbetet med bilder gestaltas erfarenheter och produceras kunskap som blir synlig, gripbar och möjlig att förmedla. Genom sin estetiska och kommunikativa karaktär kan bildämnet bidra till att främja skolan som kulturmiljö, kulturarbetet i undervisningen samt delaktighet och eget skapande.

Jag länkade till en intressant skrivning från forskning.se tidigare i veckan. Hur mycket vi egentligen arbetar med bild och på vilket sätt, det har jag ingen aning om men mer eller mindre de flesta elever äger en mobiltelefon och/eller en digitalkamera. För dem är det naturligt att använda sig av bilder för att kommunicera eftersom det är så lätt att skicka och dela med sig med mobiltelefonen i fickan. I förra veckan band vi lingonkransar till luciatåget och när kransarna var klara sa en elev: Jag måste ta en bild och skicka till mamma. Vi kommunicerar inte enbart med text idag utan fotografier och filmsnuttar blir mer och mer en självklar del av elevernas vardag och det lyfts klart och tydligt fram i kursplanen i svenska.

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.

Om det är en naturlig del av de vuxnas vardag att kommunicera via bilder vet jag inte, men vi som arbetar i skolan måste vara medvetna om att bilden har stor betydelse för dagens barn och ungdomar och kan vi inget måste vi lära oss, var nyfikna och intresserade av det outforskade.

Jag har genom andra fotointresserade kommit i kontakt med Fotosöndag. Jag gillar idéen med att fotografera utifrån ett bestämt tema och sedan delge andra sina bilder och jag ser många möjligheter att använda Fotosöndag i undervisningen. Det finns säkert många andra intressanta fotoprojekt eller liknande ute på nätet som också eleverna skulle kunna utforska- jag har bara inte hittat dem än.

En reaktion på “Bilden, fotografiet och filmen – vi måste använda oss av dem i undervisningen!

  1. Pingback: Skolan kan inte stå utanför dokumentationen av 2000-talet | Öpedagogen

Kommentera