En god lyssnare

Undrar just hur en god lyssnare smakar? Nej, skämt åsido. Jag hittade gamla anteckningar om den goda lyssnaren:

 • närvarande
 • intresserad
 • ställer frågor som den ej har svar på
 • äkta nyfikenhet
 • ställer många följdfrågor
 • eleven i centrum
 • tänker på kroppsspråket
 • har ögonkontakt
 • avbryter inte
 • bekräftar
 • härbärgerar

Jag funderar på hur vi i den svenska skolan undervisar våra elever för att de ska bli goda lyssnare. Hur agerar vi förebilder till den goda lyssnaren? Är du och jag goda lyssnare? Vad säger Lpo94 om lyssnandet:

”Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig lyssna…” ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola  behärskar det svenska språket och kan lyssna aktivt.”

Hur lär du och jag ut så att eleverna lyssnar aktivt? Vad är att lyssna aktivt? Hur gör du? Hur gör jag? Är vi aktiva lyssnare. Om vi inte är det, hur kan vi lära oss att bli det? Hur skapar vi det aktiva lyssnandet i vårt klassrum, på rasten, på skolbussen?

Kursplanerna i svenska och engelska lyfter bl a fram lyssnandet så här:

”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att … lyssna”.  ”Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kokmmunikationsförmåga…”. ”När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser skriver och tänker – i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter”. ”…fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang”. ”Vad beträffar elevens receptiva färdigheter skall bedömingen inriktas på elevens förmåga att förstå talad … engelska”.

Lyssna fram ditt barns egen kraft
Alla barn
Konsten att lyssna
Bild: Öpedagogen

Kommentera