Ta ett steg åt sidan

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tror att vi lärare ibland ska träda tillbaka och låta eleverna ta plats och göra sin stämma hörda. Låta dem vara de som förklarar, visar och inspirerar sina klasskamrater. Idag gjorde jag det, tog ett steg åt sidan och lät eleverna som ville förklara göra det. Och vilka intressanta diskussioner det blev. Eleverna visade stora tal, men principen var densamma som när de räknar med lägre tal. Eleverna kände sig glada över att kunna multiplicera ett så stort tal som 123456789 med 5. De fixade det – tillsammans!

Meningsfull matematik – igen

Jag hittade ett gammalt blogginlägg och vill lyfta fram följande:

Maria anser att när man arbetar med öppna frågor får eleverna möjlighet till elevinflytande eftersom man låter alla elever lyckas och lämnar över ansvaret till eleverna. De öppna frågorna i sin tur skapar diskussionsmöjligheter. Maria visar hur hon under lektionstid antecknar det hon ser och hör eleverna göra. Eftersom eleverna arbetar mycket i grupper finns det tid för Maria att göra detta under lektionstid. Dessa anteckningar finns sedan som underlag för bedömning, tillsammans med elevernas egna utvärderingar. Hon berättade att hon delar upp en 60 min lektion på 30 min elevarbete och 30 min till gemensamma diskkussioner och dokumentation. Maria betonar vikten av att eleverna får stanna upp och reflektera och att man inte bara ”rusar” vidare till nästa lektion, nästa område. Om uppföljningen uteblir blir det ingen effekt av det arbete som gjorts. Marias elever gör alltid samma uppgift, men uppgiften i sig kan individanpassas utifrån elevernas förförståelse. Maria väljer att arbeta så här för att alla sedan ska kunna delta i en gemensam diskussion och att man då också kan få eleverna till insikt om generaliseringar. Alla lektioner där man arbetar laborativ bör leda till abstraktion/generalisering, om man inte gör det blir uppgiften bara en ”rolig grej” och det blir inte kopplat till matematiktänk.

Jag tycker om blogginlägget eftersom det lyfter fram en sak som jag själv håller på att fundera mycket kring. Tiden – hur förvaltar jag tiden tillsammans med eleverna och hur mycket pressar jag på? Jag tycker att det låter helt rätt att dela upp en lektion i elevarbete och reflektionstid. ser det också.