Almedalsnytt #1; Skola med tilltro

Skolinspektionen medverkar under Almedalsveckan och jag går alltid på något av deras seminarier. I år blev det En skola med tilltro lyfter alla elever. Där redovisades Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning från 2011. På seminariet deltog även Mats Nilsson, nytillsatt ordförande i Skolledarförbundet.

Under 2011 gjorde Skolinspektionen någon form av tillsyn i samtliga 290 kommuner och på ett eller annat sätt granskades en fjärdedel av landets skolor… En skolenkät skickades ut ill 871 grundskolor och besvarades av 31 403 elever i årskurs 5 och 9,
20 183 föräldrar till elever samt 12 621 lärare och används inför regebunden tillsyn i skolorna.

I punktform redovisar jag några saker som lyftes fram på seminariet och det är inte ett resultat som kan generaliseras till hela riket men lyfter fram vissa mönster i de brister som upptäcks:

  • Läraren tror inte att eleven kan prestera och då finns heller ingen anledning att anpassa undervisningen.
  • 1/5 av lärarna kan inte hjälpa elever i behov av stöd.
  • I skolenkäten svarade 1/3 av lärarna att rektor inte arbetar med fokus på det pedagogiska arbetet.
  • Varannan elev i årskurs 9 tycker inte att det är kul att vara i skolan och att det i sin tur påverkar förmågan att lära.
  • Många elever tycker att undervisningen är för enkel.
  • Lärarna sänker kraven för att eleverna ska nå målen.
  • Elever energidräneras av rädsla för att gå ut på rast.
  • Var tionde elev i enkäten säger att lärarna tittar bort när elever bråkar.

Vi ska tala väl om skolan men jag tycker också att det är oerhört viktigt att lyfta fram det som Skolinspektionen faktiskt ser vid sina tillsyner. Om du och jag tänker till kring detta så kan vi i alla fal göra något på vår egen skola och därmed förbättra förutsättningarna för de elever som vi dagligen möter i skolan. De har rätt att gå till skolan med förutsättningen att nå de kunskapskrav som är satta.

Generaldirektör Anne-Marie Begler talade också om att hon aldrig någonsin skulle vilja arbeta på sådana arbetsplatser som eleverna i sina anmälningar, gällande kränkningar,  beskriver.